Seems that @edp24 can't tell their Asda from their Argos @bakingwithfiona @stampmagazine #todaysedpfail