Pak @sigitpurnomo , mo tny, kok emulator sya brmslh y? Ap yg slh pak? #PMG