@FreddieGibbs feat. @CurrenSy_Spitta #BFK #jetLife #EsElMundo #itsthaworld