You and DJ Sammy Sam singing bleeding love #bobbygs #tidalwaves #glorydays