Robyn in the studio in Las Vegas, Nov. 14, 2009 #BestOfMartinsPhotoBlog @RobynKonichiwa