GIF Jane Krakowski inappropriately stroking the ManiCam #ERedCarpet #Emmys