@wharman @dkobia of @ushahidi & @murphysamanthaj at #sgsglobal #fb