@khayamthethwa I got ur bek #IdolsSA.. Vote 08 to 37400 #teamKhaya ☺☺ #lets