.@momofuku SHŌTŌ Toronto Egg - dashi, horseradish, ikura