[SCAN] 120922 Hoya - 10 Asia+ Star Magazine No. 16 #3