Naomi Watts splashing about on the poster for Lo Imposible. #sanseb12 #donostia60