ഇന്നലെ ഞാന്‍ പുതിയ 'അണ്ടി' വാങ്ങി എന്നു മലയാളികള്‍ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന നാളുകള്‍ വിദൂരമല്ല.