പച്ച വിനു

@NjanAara

| Thaanaara... thaka thannaara... theyyaara... thaka @NjanAara | CEO & Co-founder @ @LGAbacus |

ഇന്നലെ ഞാന്‍ പുതിയ 'അണ്ടി' വാങ്ങി എന്നു മലയാളികള്‍ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന നാളുകള്‍ വിദൂരമല്ല.

Views 124

1535 days ago

ഇന്നലെ ഞാന്‍ പുതിയ 'അണ്ടി' വാങ്ങി എന്നു മലയാളികള്‍ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന നാളുകള്‍ വിദൂരമല്ല.

0 Comments

Realtime comments disabled