Joe talking about when he thought Dan was Shane haha #bb14 #bblf