โรงแรมใน อ.นางรอง
โรงแรมพนมรุ้งปุรี
เว็บไซต์: http://bit.ly/RxMNKp 
เบอร์โทรศัพท์: 044-632222