En cours mai on jou Ti point Ti croix z! #bref #classeDeThug