MIA WEDNESDAYS | 1214 Conn. Ave., NW WDC" RECAP #RIGHT ON TIME