@ChicFrenzy in @Rachel_Roy #RunwayToWin #ChefsForObama CC: @ChefsForObama