@NICKIMINAJ & @SCAFFBEEZY at yesterdays #americanidol auditions :)