#NoKidHungry hits @947FreshFM @TommyMcFly @CityShopGirl