@BFlowers24  @jcharles25  @GlennDorsey72  @kcchiefs #cheifs vs bills...