รีสอร์ตบุรีรัมย์
โรงแรมพนมรุ้งปุรี
เว็บไซต์: http://goo.gl/aWkBU 
เบอร์โทรศัพท์: 044-632222