@JessieJaney Hi Nanny I'm feeling a bit better. Got some tasty medicine from v e t @lucyyellowlab