http://img87.xooimage.com/files/1/e/8/tinecro_zayrus-sword-37e8160.swf  ... thanks to Belowz to flash it ^.^