"Bella, your birthday is definitely something to celebrate" #HappyBirthdayBella