my handsome man. #lovebug #furbaby #stinkerman #baby