قوقل درايف
Google drive 

ينافس اي كلاود 
ICloud


https://itunes.apple.com/sa/app/google-drive/id507874739?mt=8&ls=1

#google_drive