Hey @987LA I got #thursdaytoursday on... Korn from #SSMF 2009!