Celebrating w/ the history-making Benita Veliz! #DNC2012 @gabypacheco1 @dmatuz