Empty, Empty, Empty. #EmptyStadiumDay on Thursday. Barack Empty Obama. #p2