NEO GENESIS [October 2008:Vol.28] ft. #theGazette [ #Leech Era] (Photo 13/23)
#Kai