ระบบขนส่งมวลชนที่ดีขึ้นจะช่วยลดปัญหาการจราจร ในภาพแสดงปัญหาการจราจรและความหวัง