@Hannah_cushing tehe okay. #votebieber http://at.mtv.com/2Mz