on set for #NobodysPerfect NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NOBODY'S PERFECT NO