@SeanSmithSucks Rocking the hello kitty shirt on the isle of Ibiza, with @TheBlackout! #SanAntonio #VideoShoot