Flipping thru stations, and I see my boy @JeffersonBethke spittin truth!  Jesus > religion