Sirah Nabawiyah by Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri. Thanks to @halal_market \(´▽`)/