"ได้หน้าอย่าลืมหลัง ดูน้ำ(ท่วม)ขังแล้ว อย่าลืมดูน้ำแห้ง" ~ ครูเกาะหลัก