PHOTO JUL 2013( $SPY investor ) "I WANT MY MONEY BACKKKKK! #stocks #stockmarket #trading #daytrading #nyse $spy