Claro, como ya no estoy muriendo, ya vino a verme...