بيان هام بخصوص مظاهرات ومسيرات #31_اغسطس..          
 #EGYPT #NOSCAF #MORSI