#nightlynews #Foxnews #CNN #MSNBC #LATIMES #NYTIMES #WSJ #Gazette #Times #Post #Obama #Whitehouse #Vp #Biden