Loving up @toryLynn3 and. @DonovonRichards #mybitches