RT for Lady Gaga's perfume. Favourite for Nicki Minaj's perfume.