@ddlovato happy birthday Dem, I love u more than anything!! <3 #HappyBirthdayBeautifulDemi