Waves from the biggest spa town Hajduszoboszlo @pasikas @Kolo_Martin @blindmaximus