@charmingaftab abye chutiye jake tere nazayz baap ki movie dekh nahi to aaj 5cr bhi nahi hoge.