Paramacharya Sadasivanathaswami presents at #HMEC2012