Sept. 5th! @ShawnChrys #LoveStoryTour hits Green Room w/ @PlayboyTre @SeanFalyon @elprezdeLA @RavenSorvino!