KAI-TAK QUEEN close up - center of ∆ STORM - no eye / TYPHOON KAI-TAK 16.O8.2O12 CHINA / +R