Bundled into avtozak. Lots of shoutig, screaming, being strangled inside paddy wagon #freepussyriot